Algemene voorwaarden en Klachtenregeling

van Dogadvice Praktijkspeuren, detectietraining en Kynologisch advies.

 

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer: Dogadvice. Hoefblad 44 5731 TS Mierlo. Kvk nr 54213290.
  Eigenaar: Renate Hagen, hierna genoemd DA.
 2. Opdrachtgever: de klant in combinatie met de hond waarmee wordt deelgenomen aan de lessen/workshop/ lezing/ voorlichting.
 3. Ondernemer opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend uit beroep of bedrijf die met DA een overeenkomst sluiten tot het volgen van lessen/workshop/ lezing/ voorlichting.
 4. Activiteit: een speur- of detectieles, workshop, lezing of voorlichting
 5. Trainer: degene die uit naam van DA de klant met hond opleidt.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tot stand komt tussen DA en de opdrachtgever met betrekking tot het afnemen van lessen/workshop/ lezing/ voorlichting.
 7. Speurduo: 1 hond met 1 begeleider

Artikel 2: De overeenkomst

 1. Via de website van DA kan een les /workshop/ lezing/ voorlichting worden aangevraagd. Voor het afnemen van deze activiteit komt een overeenkomst tot stand, mede door middel van het overhandigen/toesturen en ondertekenen van deze algemene voorwaarden. Deze overeenkomst ziet op het verzorgen van één activiteit met mogelijk een vervolg van meerdere activiteiten
 2. Het betreft in het geval van lessen en workshops recreatieve lessen. In geen geval is er sprake van bedrijfsmatig gebruik van de hond.
 3. Bij het sluiten van de overeenkomst dienen alle door DA gevraagde gegevens door de opdrachtgever juist te worden verstrekt.
 4. Op alle tussen DA en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. De detectielessen op de vaste detectiedag (donderdag) duren 1 uur. In dit uur werken 2 cursisten om beurten met hun hond. Er wordt per detectieles met 2 personen een les van 30 minuten per persoon in rekening gebracht. Indien 1 persoon niet aanwezig is, is het mogelijk dat de andere cursist toch een les van een uur volgt. Er wordt dan afwisselend gewerkt met de eigen hond en de honden van de instructeur. Er worden dan 2 lessen van 30 minuten in rekening gebracht.
 6. Een detectiestrippenkaart is 6 maanden geldig. Strippen die na 6 maanden niet zijn gebruikt komen te vervallen.
 7. Losse privé-detectielessen van 30 minuten worden buiten de donderdag afgesproken.

 

Artikel 3: Betaling

 1. Betaling van de praktijkspeurlessen kan op twee wijzen: Betaling van vijf speurlessen van 60 minuten vooruit, middels een factuur. De opdrachtgever ontvangt dan 5 % korting of betaling per les. Betaling geschiedt voorafgaand aan de les contant, of een dag van tevoren per telebankieren.
 2. Betaling van de detectielessen gaan per 5 detectielessen van 30 minuten vooruit. Middels een factuur.
 3. Betaling van een workshop door een consument opdrachtgever:
  Een workshop dient altijd vooruit te worden voldaan. – De betaling dient uiterlijk 14 dagen na de aanmelding voor de workshop te zijn voldaan. – Indien er niet tijdig is voldaan, dan is men uitgesloten van deelname. – Bij annulering tot en met 1 maand van tevoren wordt 75% van de deelname /workshopkosten terugbetaald.  – Bij annulering tussen 30 en 8 dagen van tevoren wordt 50% van de deelnamekosten terugbetaald.  – Bij annulering bij 7 of minder dagen van tevoren wordt geen terugbetaling meer gedaan.  – Indien uiterlijk drie dagen voor de aanvangsdatum sprake is van een situatie van overmacht (dit wordt door DA beoordeeld), waardoor de consument opdrachtgever niet kan deelnemen, dan wordt het bedrag teruggestort.
 4. Betaling van een workshop door een ondernemer opdrachtgever: De betaling dient uiterlijk 31 dagen voor de workshop te zijn voldaan. Indien er niet tijdig is voldaan, kan de workshop niet doorgaan.
  Indien uiterlijk 3 dagen voor de aanvangsdatum sprake is van een situatie van overmacht, waardoor de ondernemer opdrachtgever niet kan deelnemen, dan wordt het bedrag teruggestort.
  In elk ander  geval dient er overleg tussen partijen plaats te vinden.


Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

 1. Aan een les of workshop kan worden deelgenomen door 1 begeleider met hond.
 2. Honden dienen minimaal tien weken oud te zijn en moeten de derde inenting gehad hebben om deel te kunnen nemen aan de speurlessen.
 3. Cursisten dienen 16 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene.
 4. De opdrachtgever verklaart dat zijn/haar hond fysiek in staat is om lessen te volgen
 5. Bij het tekenen van deze voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat de hond waarmee aan de cursus wordt deelgenomen alle noodzakelijke inentingen heeft gehad.
 6. Bij deelname aan een speurles van 1 uur is het mogelijk om kosteloos naast het speurduo nog maximaal één persoon (met of zonder hond )deel te laten nemen.
 7. Bij de workshop is het mogelijk om 1 kijkende deelnemer (zonder hond) per deelnemer met hond mee te nemen. Deze deelnemer zonder hond betaalt een gereduceerd tarief.
 8. Workshop: Deelname aan een workshop met een pup geschiedt in onderling overleg. De minimale leeftijd van een pup voor deelname aan een workshop is zes maanden.
 9. Indien zich minder dan 6 deelnemers hebben aangemeld voor deelname aan een workshop, kan de workshop geen doorgang vinden.

 

Artikel 5: Overmacht (weersomstandigheden)

 1. DA heeft het recht om lessen en workshops te annuleren indien de temperatuur ter plaatse van de trainingslocatie gelijk is aan of hoger wordt dan 25 graden Celsius, één en ander in verband met het risico door oververhitting van de hond.
 2. DA heeft het recht om lessen en workshops te annuleren indien ter plaatse van de trainingslocatie sprake is van onweer en/of bliksem, één en ander in verband met de veiligheid van mens en hond.
 3. DA heeft het recht om lessen en workshops te annuleren indien er sprake is van bevroren plassen met een laagje sneeuw, één en ander in verband met het risico dat mens en hond op dat moment lopen. Lessen en workshops gaan wel door indien er alleen sneeuw is (en geen bevroren plassen) of indien er alleen bevroren plassen zijn (en dus geen sneeuw).
 4. Indien om één van bovenstaande redenen de les wordt geannuleerd, neemt DA altijd vooraf contact op met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een lange reistijd heeft naar DA, is het de opdrachtgever aan te raden om naar aanleiding van de weersverwachting tijdig contact op te nemen met DA zodat onnodig reizen voorkomen kan worden. 
 5. Indien de les of workshop door DA om één van voornoemde redenen wordt geannuleerd, neemt DA zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgever om een nieuwe les of workshop in te plannen.
 6. Voornoemde annuleringen zijn niet aan te merken als tussentijdse opzeggingen van de zijde van DA.
 7. DA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich annulering op grond van bovenstaande, dan wel op grond van enige andere vorm van overmacht voordoet.

 

Artikel 6: Beëindiging/afzeggen

 1. Zowel DA als de opdrachtgever komt het recht toe om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 2. In het geval dat de opdrachtgever de overeenkomst met DA voortijdig wil beëindigen en de opdrachtnemer en opdrachtgever binnen minder dan 24 uur na de beëindiging een lesafspraak hebben ingepland, dient deze afspraak volledig aan DA te worden voldaan. Voorgaande heeft te gelden als vergoeding van redelijk loon en daadwerkelijk gemaakte onkosten, nu DA op dat moment al wel voorbereidende maatregelen heeft getroffen en de lestijd heeft gereserveerd voor opdrachtnemer.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd terwijl opdrachtgever vooruit heeft betaald, zal met inachtneming van het vorige lid verrekening plaatsvinden.

Artikel 7:  Overige

 1. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 2. Dogadvice behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.
 3. Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Dogadvice  het recht de les voor cursist en hond te ontzeggen. De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend.
 4. Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de hondenschool zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
 5. Slipkettingen en prikhalsbanden zijn niet toegestaan.
 6. De speurlessen vinden plaats in een gebied waar in het grootste gedeelte een aanlijnplicht geldt. Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is Dogadvice niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen. (boete)

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtnemer, de hond, de opdrachtgever en derden als gevolg van gedragingen van de hond waarmee de opdrachtgever deelneemt aan de les/workshop, alsmede voortvloeiend uit enige handeling van opdrachtgever en anderen die hen vergezellen.
 2. De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtgever, de hond, de opdrachtnemer of derden als gevolg van gebruik van ondeugdelijk materiaal dat wordt aangeleverd door de opdrachtgever zelf.
 3. De opdrachtgever verklaart door aanmelding bij DA voor deelname aan een les of workshop dat opdrachtgever ook de hond waarmee opdrachtgever aan de les of workshop deelneemt, WA verzekerd heeft.
 4. DA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtnemer onjuist verstrekte gegevens.
 5. DA is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever en anderen die hen vergezellen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart DA voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, de hond, of anderen die de opdrachtgever vergezellen tijdens de speur- of detectieles of workshop.

 

Artikel 9: Geschilbeslechting

 1. Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de rechter in de plaats waar DA haar statutaire zetel heeft.
 2. Op alle overeenkomsten die met DA worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenprocedure Dogadvice

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u.
Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

Bespreek uw klacht eerst
Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!

Officiële klacht indienen
Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van Renate Hagen (de eigenaar) versturen.
Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:
• een korte beschrijving van uw klacht;
• hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
• op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de SPPD altijd ingelicht. Deze zal de klacht niet zelf behandelen maar wel toezien op de afhandeling ervan.

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.
Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

Tot slot
Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat onze reactie u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de SPPD (stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen): www.sppd.nl.

Klachtenformulier

Download hier het klachtenformulier. U kunt het ingevuld en ondertekend opsturen naar:

Dogadvice
T.a.v. Renate Hagen
Hoefblad 44
5731 TS  Mierlo